Prekių katalogas

privatumo politika

 • BENDROSIOS NUOSTATOS


  1. Internetinės parduotuvės www.irankiuturgus.com, socialinių tinklų Facebook ir Instagram paskyrų irankiuturgus.com ir YouTube paskyros irankiuturgus.com (toliau kartu – „Paskyros“) valdytoja yra MB Vespula, juridinio asmens kodas 305184895, buveinės adresas J. Savickio g. 4-7, LT-01108 Vilnius, Lietuva (toliau – ir „Bendrija“).
  2. Šios privatumo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra parengtos vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais galiojančiais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais ir reglamentuoja Paskyrų naudotojų asmens duomenų gavimą, naudojimą, tvarkymą, apdorojimą ir kitus su Asmens duomenų tvarkymu susijusius veiksmus, taip pat – Paskyrų naudotojų teises bei Bendrijos pareigas.
  3. Naudodamasis Paskyromis ir joje teikiamomis paslaugomis, Paskyrų naudotojas sutinka su šių Taisyklių nuostatomis. Jeigu Paskyrų naudotojas su Taisyklių nuostatomis nesutinka, jam yra draudžiama toliau naudotis Paskyromis ir jose teikiamomis paslaugomis.
  4. Bendrija turi teisę vienašališkai savo nuožiūra bet kuriu metu keisti Taisyklių nuostatas, apie tai paskelbdama internetinės parduotuvės www.irankiuturgus.com skiltyje „Naujienos“. Bet koks Taisyklių nuostatų pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo šioje skiltyje dienos.
  5. Informacija asmens duomenų tvarkymo ir kitais susijusiais klausimais teikiama elektroniniu paštu info@irankiuturgus.com ir telefonu +370 635 76667.
  6. Sąvokos:
  6.1. Valdytoja – MB Vespula, juridinio asmens kodas 305184895, buveinės adresas J. Savickio g. 4-7, LT-01108 Vilnius;
  6.2. Paskyros – Paskyrų naudotojo paskyra internetinėje parduotuvėje www.irankiuturgus.com, Bendrijos paskyros socialiniuse tinkluose Facebook ir Instagram, Bendrijos paskyra vaizdo dalinimosi platformoje YouTube bei bet kokios kitos Bendrijos paskyros socialiniuose tinkluose ar panašiose platformose, kurios bus sukurtos ateityje;
  6.3. Paskyrų naudotojas – fizinis ar juridinis asmuo, turintis teise naudotis Paskyromis šiose bei Bendrijos patvirtintose Svetainės naudojimo ir prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse nustatyta tvarka;
  6.4. Asmens duomenys – visa informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, pasinaudojant asmenį identifikuojančiais duomenimis (vardas, pavardė, adresas, asmens kodas ir pan.) arba pagal asmeniui būdingus fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
  6.5. Duomenų gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam Valdytoja teikia asmens duomenis;
  6.6. Asmens paskyra – tai asmeninė svetainės www.irankiuturgus.com Paskyrų naudotojo paskyra, kurią jis savanoriškai susikuria sekdamas Valdytojos pateikiamomis instrukcijomis. Internetinės parduotuvės paskyroje saugomi Paskyrų naudotojo Asmens duomenys bei informacija apie užsakymus.
  6.7. Slapukas – mažos apimties duomenų failas, įrašomas į Paskyrų naudotojo kompiuterį ar kitą įrenginį, iš kurio prisijungiama prie Paskyrų, padedantis greičiau ir patikimiau pateikti Paskyrų turinį ir naudotis jose teikiamomis paslaugomis. Slapukai taip pat naudojami reklamos ar tiesioginės rinkodaros tikslais.
  6.8. Bendrijos partneriai – fiziniai ar juridiniai asmenys, teikiantys Valdytojai prekes ar paslaugas.


  PASKYRŲ NAUDOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI


  7. Valdytoja Paskyrų naudotojų Asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
  7.1. elektroninės prekybos vykdymas internetinėje parduotuvėje www.irankiuturgus.com;
  7.2. žaidimų, konkursų, akcijų ir kitų rinkodaros priemonių organizavimas ir vykdymas;
  7.3. tiesioginė rinkodara;
  8. Bendrija Paskyrų naudotojo Asmens duomenų netvarko jokiais kitais tikslais, išskyrus nurodytus šių Taisyklių 7 punkte.


  TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR TEISINIAI PAGRINDAI JIEMS TVARKYTI


  9. Bendrija savo veikloje tvarko šiuos Asmens duomenis:
  9.1. Pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti būtini Asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas (jei taikoma), elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prekės pristatymo adresas, internetinio protokolo (IP) adresas, banko sąskaitos numeris, įsigytos prekės apmokėjimo būdas, prekių užsakymo istorija, gyvenamosios vietos adresas, Slapukai, asmens pajamų dydis (jei taikoma), asmens paso numeris (jei taikoma), asmens šeiminės padėties duomenys (jei taikoma);
  9.2. Paskyrų naudotojui sutikus, žaidimų, konkursų, akcijų ir kitų rinkodaros priemonių organizavimui ir vykdymui renkami šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, vaizdo įrašas, atvaizdas, Slapukai;
  9.3. Paskyrų naudotojui sutikus, tiesioginės rinkodaros priemonėms vykdyti renkami šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, miestas, pirkinio kategorija, pirkinio sumos duomenys, Slapukai, atvaizdo duomenys, socialinių tinklų www.facebook.com, www.instagram.com, www.youtube.com ar kitų socialinių tinklų prisijungimo vardai, gyvenamosios vietos adresas.
  10. Bendrija nerenka, neapdoroja ar neatlieka bet kokių kitų duomenų tvarkymo operacijų, susijusių su Paskyrų naudotojo jautria (ypatinga) asmenine informacija, pavyzdžiui, religinėmis ar politinėmis pažiūromis, sveikata ir kt.


  NAUDOTOJO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA


  11. Bendrija užtikrina šias Paskyrų naudotojų teises:
  11.1. teisę į informaciją, t. y. teisę būti informuotam apie Bendrijos atliekamą Asmens duomenų tvarkymą;
  11.2. teisę gauti informaciją, susijusią su Bendrijos tvarkomais Paskyrų naudotojo Asmens duomenimis;
  11.3. teisę į Paskyrų naudotojo Asmens duomenų ištaisymą, jei jie yra netikslūs ar neišsamūs;
  11.4. teisę būti pamirštam, kai Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi arba/ir Paskyrų naudotojas atšaukia sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir Paskyrų naudotojas nesutinka su Asmens duomenų tvarkymu ir nėra kitų teisėtų priežasčių tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir kai Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba/ir Asmens duomenys turi būt ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos teisėje nustatytos teisinės prievolės, arba/ir Naudotojo asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste;
  11.5. teisę apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą, kai užginčijamas Asmens duomenų tikslumas tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrija gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą arba/ir Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Paskyrų naudotojas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą, arba/ir Bendrovei nebereikia Paskyrų naudotojo Asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia pačiam Paskyrų naudotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba/ir Paskyrų naudotojas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Bendrijos teisėtos priežastys yra viršesnės už Paskyrų naudotojo priežastis;
  11.6. teisę prieštarauti savo Asmens duomenų tvarkymui, t.y. Paskyrų naudotojas turi teisę dėl su konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję Asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas tada, kai siekiama atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Bendrijai pavestas viešosios valdžios funkcijas, įskaitant profiliavimą, arba/ir tvarkyti Asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrijos arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Paskyrų naudotojo interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai Paskyrų naudotojas yra nepilnametis asmuo, įskaitant profiliavimą, arba/ir kai Asmens duomenys tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, susijusį su Tiesiogine rinkodara. Bendrija, atsižvelgdama į Paskyrų naudotojo teisės prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui įgyvendinimą, nebetvarko Asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai ji įrodo, jog Asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Bendrijos interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
  11.7. teisę į Asmens duomenų perkeliamumą, t.y. Paskyrų naudotojas turi teisę gauti su juo susijusius Asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei, kai jo Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba/ir sutartimi ir tokie Asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis Asmens duomenų tvarkymo priemonėmis. Naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, Paskyrų naudotojas turi teisę, kad Bendrija, kai tai techniškai įmanoma, Asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, t.y. fiziniam ar juridiniam asmeniui, nustatančiam duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;
  11.8. teisę atšaukti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kai šis tvarkymas grindžiamas Paskyrų naudotojo sutikimu.
  12. Atitinkami veiksmai, kuriais yra įgyvendinamos aukščiau nurodytos Paskyrų naudotojų teisės, atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Paskyrų naudotojo kreipimosi dienos. Prireikus, 1 (vieno) mėnesio terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir jų skaičių. Tokiu atveju, Bendrija per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Paskyrų Naudotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.
  13. Neribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas Paskyrų naudotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu asmuo mano, kad su juo susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus. Lietuvos Respublikoje tokia priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva.


  ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI


  14. Bendrijos tvarkomų Asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, yra šie:
  14.1. Paskyrų naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos Bendrijos internetinėje parduotuvėje www.irankiuturgus.com vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio pasinaudojimo Bendrovės Internetine parduotuve;
  14.2. Paskyrų naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Paskyrų naudotojo atitinkamame konkurse, akcijoje ar žaidime;
  14.3. Paskyrų naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis gavimo dienos;
  15. Bendrija deda visas protingas ir pagrįstas pastangas, kad Paskyrų naudotojo Asmens duomenys aukščiau nurodytais laikotarpiais būtų apsaugoti. Suėjus Asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, Paskyrų naudotojo asmeninė informacija yra sunaikinama.


  ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS IR ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS


  16. Bendrija naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse ir ne tik, tokių kaip kurjerių tarnybų, lizingo bendrovių, tiesioginės rinkodaros ir tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančių bendrovių, paslaugomis.
  17. Bendrija informuoja Paskyrų naudotoją, jog tam, kad būtų galima pasiekti šiose Privatumo taisyklėse identifikuotus Asmens duomenų tvarkymo tikslus, atsižvelgiant į konkretų Asmens duomenų tvarkymo tikslą, Bendrija perduoda jo Asmens duomenis aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims.
  18. Paskyrų naudotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Paskyrų naudotojo teisėtus interesus.
  19. Bendrija ir trečiasis asmuo, kuriam Bendrija perdavė Paskyrų naudotojo Asmens duomenis, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo (-iais) reglamentuojami trečiajam asmeniui perduotų Asmens duomenų tvarkymo veiksmai, reikalingos įdiegti techninės ir organizacinės saugumo priemonės ir kitos Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios būtinos teisinės nuostatos.
  20. Paskyrų naudotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo Asmens paskyros slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus Asmens duomenis. Paskyrų naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie identifikuotus pažeidimus informuoti Bendriją.
  21. Bendrija neatskleidžia Paskyrų naudotojo Asmens duomenų jokiems kitiems Asmens duomenų gavėjams, jeigu to nereikalauja Bendrijos teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas.
  22. Tuo atveju, jeigu Bendrija yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigota, ji privalo atskleisti kompetentingoms institucijoms informaciją apie Paskyrų naudotoją.


  ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS


  23. Bendrija rūpinasi Paskyrų naudotojo Asmens duomenų saugumu ir konfidencialumu. Tam, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Asmens duomenų ar neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei apsaugotų turimą informaciją, Bendrija yra įdiegusi tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones.
  24. Paskyrų naudotojas turi teisę prašyti kad sukaupti Asmens duomenys būtų panaikinti informuojant apie tai Bendriją elektroniniu paštu info@irankiuturgus.com.


  VAIKŲ ASMENS DUOMENYS IR PRIVATUMAS


  25. Bendrijos internetinė parduotuvė www.irankiuturgus.com ir joje teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims nuo 18 metų, todėl Bendrija nerenka ir netvarko nepilnamečių asmenų iki 18 metų amžiaus Asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai pateikiamas tėvų arba rūpintojų sutikimas arba kai nepilnamečiai asmenys teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę savarankiškai disponuoti savo lėšomis.


  TIESIOGINĖ RINKODARA


  26. Bendrija, turėdama aiškų Paskyrų naudotojo sutikimą, turi teisę jam siųsti Tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu ir/arba trumpąją SMS žinute.
  27. Paskyrų naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.
  28. Jei Paskyrų Naudotojas nebepageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais, jis gali:
  28.1. prisijungti prie savo Asmens paskyros ir skiltyje „Naujienlaiškiai“nuimti varnelę, esančią prie teksto „Prenumeratoriai“ bei paspausti nuorodą „Išsaugoti“;
  28.2. kreiptis elektroniniu laišku adresu info@irankiuturgus.com ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių;
  28.3. atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje.
  29. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik gavus laišką iš Paskyrų naudotojo aiškiai nurodyto elektroninio pašto adreso.


  SLAPUKAI


  30. Siekiant, kad Paskyrų naudotojui Bendrijos internetinės parduotuvės www.irankiuturgus.com paslaugos būtų suteiktos visa apimtimi, į Paskyrų naudotojo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie šios internetinės parduotuvės, esant Paskyrų naudotojo sutikimui, gali būti įrašyti Slapukai.
  31. Jeigu Paskyrų naudotojas sutinka, jog į jo naudojamą galinį įrenginį būtų įrašyti Slapukai, Naudotojas turi paspausti „Sutinku“. Paskyrų naudotojui nesutinkant su Slapukų naudojimu, tolesnis naršymas Paskyrose yra draudžiamas.
  32. Bendrijos naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Paskyrų naudotojo interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Bendrija nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau kai kurie Bendrijos partneriai gali juos naudoti, todėl Paskyrų naudotojas, manydamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Bendrijos partnerį.
  33. Jeigu Paskyrų naudotojas sutiko, jog Slapukai būtų įrašyti į jo naudojamą galinį įrenginį, jis turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės www.irankiuturgus.com funkcijos jam gali neveikti.


  PRIVATUMO TAISYKLIŲ NUOSTATŲ ĮSIGALIOJIMAS


  34. Šios privatumo taisyklės įsigalioja nuo 2021 m. gruodžio 6 d. Bet kokie Taisyklių pasikeitimai skelbiami internetinės parduotuvės www.irankiuturgus.com skiltyje „Naujienos“.

  Privatumo politika PDF

 • Prenumeruok

  sekite mus: