Prekių katalogas

svetainės naudojimo ir prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

 • 1. Bendrosios nuostatos.

  1.1. Elektroninės parduotuvės www.irankiuturgus.com (toliau – ir „Svetainė“) valdytoja yra MB Vespula (įmonės kodas: 305184895, toliau – ir „Bendrija“). Visa Svetainėje esanti vaizdinė ir tekstinė informacija, įskaitant, tačiau neapsiribojant – Prekių aprašymus ir nuotraukas, yra išimtinė Bendrijos nuosavybė, kuri be jos išankstinio rašytinio sutikimo negali būti bet kokia forma atkuriama, kopijuojama, platinama ar naudojama komerciniais tikslais.
  1.1. Sąvokos:
  1.1.1. Svetainės naudotojas – tai fizinis ar juridinis asmuo, turintis teise naudotis Svetaine šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;
  1.1.2. Pirkėjas – tai Svetainės naudotojas, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka sudaręs pirkimo-pardavimo sutartį su Bendrove;
  1.1.3. Prekės – Svetainėje patalpintos MB Vespula parduodamos Prekės. Kur būtina, Prekių sąvoka apima ir Prekių pristatymo mokestį, grynųjų pinigų administravimo mokestį bei visus kitus mokėjimus, susijusius su Prekių pristatymu Pirkėjui.
  1.2. Šios Svetainės naudojimo ir Prekių pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra Svetainės naudotojams privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Bendrijos ir Svetainės naudotojo teises, pareigas ir atsakomybę naudojantis Svetaine. Šiose Taisyklėse Bendrija ir Svetainės naudotojas toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.
  1.3. Bendrija, vadovaudamasi teisės aktų nustatytais reikalavimais, turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti Taisykles. Apie šiuos Taisyklių pakeitimus ar papildymus Svetainės naudotojas informuojamas Svetainės skiltyje „Naujienos“. Svetainės naudotojui apsiperkant elektroninėje parduotuvėje www.irankiuturgus.com taikoma užsakymo pateikimo metu galiojanti Taisyklių redakcija.

  2. Naudojimosi Svetaine tvarka.

  2.1. Naudotis Svetaine turi teisę:
  2.1.1. pilnamečiai fiziniai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo nustatyta tvarka;
  2.1.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę savarankiškai disponuoti savo lėšomis;
  2.1.3. juridiniai asmenys;
  2.1.4. šių Taisyklių 2.1.1-2.1.3 punktuose nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
  2.2. Naudodamiesi Svetaine, 2.1 punkte nurodyti asmenys įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, nekenkti Svetainės darbo stabilumui ir saugumui, be išankstinio rašytinio Bendrovės sutikimo neatkurti, nekopijuoti, neplatinti ir nenaudoti komerciniais tikslais šioje Svetainėje esančios vaizdinės ir tekstinės informacijos.

  3. Užsakymų pateikimas ir vykdymas. Pirkimo-pardavimo sutartis.

  3.1. Svetainės naudotojas turi teisę įsigyti Svetainėje patalpintas Prekes, jeigu jis be išlygų sutinka su šiomis Taisyklėmis ir atitinka 2.1. punkte nustatytas sąlygas.

  3.2. Pateikti užsakymus svetainėje www.irankiuturgus.com Svetainės naudotojas gali visą parą, 7 (septynias) dienas per savaitę.
  3.3. Prekių kainos Svetainėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
  3.4. Atsiskaityti už Prekes galima pasirenkant vieną iš Svetainėje nurodytų mokėjimo būdų:
  3.4.1. atsiskaitymas naudojantis elektorinės bankininkystės paslauga – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Svetainės naudotojo elektroninės bankininkystės sistema. Svetainės naudotojas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš aptarnaujamų bankų. Pinigus Svetainės naudotojas perveda į Bendrijos atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta šio banko elektroninės bankininkystės sistemoje;
  3.4.2. atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Svetainės naudotojas pinigus už užsakytas Prekes Bendrijai perveda pagal automatiškai Svetainėje suformuotą sąskaitą-faktūrą;
  3.4.3. atsiskaitymas naudojantis PayPal sistema – tai išankstinis apmokėjimas, kuriam įvykdyti Svetainės naudotojas nukreipiamas į PayPal sistemą;
  3.4.4. atsiskaitymas kurjeriui – tai mokėjimas, kai Svetainės naudotojas už Prekes sumoka grynaisiais pinigais arba kortele jas pristačiusiam kurjeriui;
  3.4.5. atsiskaitymas atsiimant Prekes Prekių išdavimo punkte – tai mokėjimas, kai Svetainės naudotojas už Prekes sumoka grynaisiais pinigais Bendrijos atstovui šių prekių atsiėmimo metu, Bendrijos nurodytame Prekių atsiėmimo punkte;
  3.4.6. Bendrija turi teisę bet kada pridėti naujus mokėjimo būdus arba juos panaikinti.
  3.5. Užsisakyti Prekes Svetainės naudotojas gali užsiregistravęs Svetainėje arba be registracijos, pateikęs tam reikalingą informaciją: vardą, pavardę, Prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, jeigu tai fizinis asmuo arba įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą (jei taikoma), pristatymo adresą bei įmonės atstovo ar kontaktinio asmens duomenis, jeigu tai juridinis asmuo.
  3.6. Užsiregistruodamas Svetainėje, Svetainės naudotojas įsipareigoja sugalvoti unikalų, prisijungimui prie jokių kitų sistemų nenaudojamą slaptažodį, saugoti savo prisijungimo duomenis ir jų niekam neatskleisti.
  3.7. Svetainėje pateikiamos Prekės suskirstytos ir pažymėtos pagal kategorijas nuo PRO+ iki EKO klasės:
  3.7.1. PRO+ klasės Prekės – tai aukščiausios kokybės Prekės, pagal savo technines specifikacijas ir paskirtį tinkamos profesionaliam naudojimui;
  3.7.2. PRO klasės Prekės – tai aukščiausios kokybės Prekės, pagal savo technines specifikacijas ir paskirtį tinkamos profesionaliam naudojimui;
  3.7.3. DIY+ klasės Prekės – tai aukštesnės klasės Prekės, pagal savo technines specifikacijas ir paskirtį skirtos asmeniniam naudojimui. Šios Prekės neskirtos naudoti profesionaliai;
  3.7.4. DIY klasės Prekės – tai Prekės, pagal savo technines specifikacijas ir paskirtį skirtos asmeniniam naudojimui. Šios Prekės neskirtos naudoti profesionaliai;
  3.7.5. EKO klasės Prekės – tai Prekės, kurių svarbiausias kriterijus yra kaina. Šios Prekės neskirtos profesionaliam naudojimui.
  3.8. Svetainės naudotojo pateiktas užsakymas yra laikomas jo pageidavimu įsigyti užsakyme nurodytas Prekes iš Bendrijos. Gavusi šį užsakymą, Bendrija išsiunčia Svetainės naudotojui elektroninį laišką su užsakymo patvirtinimu, kuris reiškia, kad Bendrija gavo Svetainės naudotojo pageidavimą ir dabar jį apdoroja. Užsakymo patvirtinimo laiškas jokiais atvejais negali būti laikomas akceptu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.162 straipsnio tikslais ir prasme.
  3.9. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Svetainės naudotojo ir Bendrijos laikoma sudaryta nuo to momento, kai Svetainės naudotojas, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir su jomis sutikęs, suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo ir pristatymo būdus bei pateikęs kitą privalomą informaciją, pateikia užsakymą, o Bendrija atsiunčia jam elektroninį laišką, informuojantį, kad (i) Prekės yra išsiųstos arba kad (ii) Svetainės naudotojas gali jas atsiimti Prekių išdavimo punkte (toliau (i) ir (ii) atvejai kartu arba kiekvienas atskirai vadinami „Patvirtinimo laišku“). Nuo šio momento Svetainės naudotojas šių Taisyklių tikslais ir prasme tampa Pirkėju.
  3.10. Pirkėjas gali atšaukti savo užsakymą bet kuriuo momentu iki Patvirtinimo laiško išsiuntimo, o Bendrija įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo užsakymo atšaukimo.
  3.11. Pirkėjo teisės ir pareigos:
  3.11.1. Pirkėjas turi teisę:
  3.11.1.1. pirkti Prekes Svetainėje šių Taisyklių nustatyta tvarka;
  3.11.1.2. atsisakyti Prekių pirkimo–pardavimo sutarties, kai tokia teisė jam suteikiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Mažmeninės prekybos taisyklių ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka, pranešdamas Bendrijai apie tai elektroniniu paštu info@irankiuturgus.com. Sutarties atsisakyti negalima, kai tokia galimybė nenumatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kituose teisės aktuose. Pranešime apie atsisakymą nuo sutarties turi būti nurodyta pageidaujama grąžinti Prekė ir jos užsakymo numeris. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės pristatymo dienos ir tik tuo atveju, jeigu Prekė nebuvo naudojama, sugadinta, nepažeista jos prekinė išvaizda ir pakuotė.
  3.11.2. Pirkėjas įsipareigoja:
  3.11.2.1. priimti užsakytas Prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą;
  3.11.2.2. pasikeitus registracijos Svetainėje duomenims, nedelsdamas juos atnaujinti;
  3.11.2.3. neatskleisti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie Svetainės duomenų, o juos praradus – nedelsdamas informuoti apie tai Bendriją elektroniniu paštu info@irankiuturgus.com;
  3.11.2.4. laikytis šių Taisyklių, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų taikomų teisės aktų nuostatų.
  3.12. Bendrijos teisės ir pareigos:
  3.12.1. Bendrija turi teisę:
  3.12.1.1. nedelsdama, be išankstinio perspėjimo, apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Svetaine arba, išskirtiniais atvejais, panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu nustatoma, kad Pirkėjas kenkia Svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus pagal šias Taisykles;
  3.12.1.2. bet kada, be išankstinio perspėjimo, keisti Svetainėje patalpintų Prekių kainas, pristatymo terminus, skelbti ir atšaukti akcijas bei atlikti bet kokius su Prekėmis susijusius pakeitimus;
  3.12.1.3. bet kada, be išankstinio perspėjimo, pakeisti ar papildyti šias Taisykles apie tai informuodama Svetainės skiltyje „Naujienos“;
  3.12.1.4. Bendrija turi ir kitas šiose Taisyklėse, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose pardavėjui nustatytas teises.
  3.12.2. Bendrija įsipareigoja:
  3.12.2.1. sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis;
  3.12.2.2. gerbti Pirkėjo teises, susijusias su asmens duomenų apsauga;
  3.12.2.3. pristatyti užsakytas ir apmokėtas Prekes Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu. Bendrija įsipareigoja pristatyti ir Prekes, už kurias apmokėjimas dar nėra gautas, jeigu Pirkėjas pasirenka mokėjimo būdą „atsiskaitymas kurjeriui“ arba jei Šalių susitarimu apmokėjimas už Prekes Pirkėjui yra atidėtas.
  3.13. Pirkėjo pateiktas užsakymas pradedamas vykdyti tik tada, kai Bendrijos sąskaitoje užskaitomi Pirkėjo sumokėti pinigai už Prekes, išskyrus atvejus, nustatytus Taisyklių 3.4.4., 3.4.5 papunkčiuose arba jeigu Šalys susitarusios dėl atidėto apmokėjimo.
  3.14. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų Prekių pristatymo vietos adresą, pašto kodą ir kitus duomenis, reikalingus Prekėms pristatyti.
  3.15. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats arba atitinkamame užsakymo laukelyje nurodyti kitą tinkamai įgaliotą asmenį. Tuo atveju, jei Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo Prekių priimti negali, o Prekės pristatomos nurodytu adresu, Bendrija atleidžiama nuo atsakomybės dėl Prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
  3.16. Prekes pristato Bendrija arba jos tam tikslui įgaliotas asmuo (kurjeris).
  3.17. Prekės Pirkėjui pristatomos atsižvelgiant į Svetainėje nurodytus Prekių pristatymo terminus. Šie terminai yra preliminarūs ir netaikomi tais atvejais, kai Bendrijos sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų Prekių trūkumą. Pirkėjas yra informuotas ir sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Bendrijos nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Bendrija įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo sąlygas.
  3.18. Visais atvejais Bendrija atleidžiama nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos nelaiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Bendrijos nepriklausančių aplinkybių.
  3.19. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Bendriją, jeigu Prekių siunta pristatoma sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos Prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna Prekės komplektacija ir kitais panašiais atvejais.
  3.20. Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Bendrija yra atleidžiama nuo atsakomybės dėl Prekių trūkumų, atsiradusių transportavimo metu dėl pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio Prekės pristatymo dokumente.

  4. Prekių kokybė.

  4.1. Kiekvienos Svetainėje parduodamos Prekės duomenys, įskaitant technines specifikacijas, nurodomi Prekės aprašyme. Šiuos aprašymus Bendrija sudaro vadovaudamasi Prekių gamintojų pateikiama informacija ir neprisiima atsakomybės dėl jų teisingumo.
  4.2. Prekių nuotraukas Bendrija pateikia siekdama preliminariai informuoti Svetainės naudotojus apie konkrečios Prekės išvaizdą. Gali būti, jog konkrečios Prekės išvaizdos detalės gali skirtis nuo Prekės išvaizdos Svetainėje esančiose nuotraukose ar filmuotoje medžiagoje. Nuotraukose taip pat gali būti su Preke nesusijusių elementų, kurių nėra Prekės komplekte.
  4.3. Bendrija turi teisę tam tikroms Prekių rūšims suteikti kokybės garantiją, kurios terminas ir kitos sąlygos skiriasi nuo garantijos, suteikiamos pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Tokia speciali garantija ir jos suteikimo sąlygos nurodomos Prekių aprašymuose. Bendrijai nesuteikus specialios garantijos, galioja garantija, kurios sąlygos numatytos galiojančių teisės aktų nuostatose.
  4.4. Parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis bei atitinkamomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis. Už Prekes grąžinami pinigai visais atvejais sumokami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
  4.5. Pirkėjas gali atsisakyti Prekių pirkimo–pardavimo sutarties, kai tokia teisė jam suteikiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Mažmeninės prekybos taisyklių ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka, pranešdamas Bendrijai apie tai elektroniniu paštu info@irankiuturgus.com. Sutarties atsisakyti negalima, kai tokia galimybė nenumatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kituose teisės aktuose.
  4.6. Pranešime apie atsisakymą nuo sutarties turi būti nurodyta pageidaujama grąžinti Prekė, jos užsakymo numeris ir grąžinimo priežastys. Sutarties atsisakymo teise Pirkėjas gali pasinaudoti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės pristatymo dienos.
  4.7. Grąžindamas Prekes Pirkėjas privalo laikytis šių sąlygų:
  4.7.1. grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  4.7.2. grąžinama Prekė turi būti nenaudota, nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
  4.7.3. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
  4.7.4. grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
  4.8. Bendrija turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 4.7. papunktyje nustatytos Prekių grąžinimo tvarkos.
  4.9. Tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė arba ne ta Prekė, kurią Pirkėjas nurodė formuodamas užsakymą, Bendrija įsipareigoja tokią Prekę priimti ir ją pakeisti analogiška kokybiška ar tinkama Preke.
  4.10. Tuo atveju, kai Bendrija neturi pakeitimui tinkamų Prekių, Pirkėjui grąžinama už Prekes sumokėta suma, įskaitant Prekių pristatymo kainą.

  5. Asmens duomenų apsauga.

  5.1. Svetainės naudotojas ar Pirkėjas, užsakydamas Prekes arba registruodamasis Svetainėje šiose Taisyklėse numatyta tvarka, atitinkamuose Svetainės informaciniuose laukuose turi nurodyti tinkamam Prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, Prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
  5.2. Naudodamasis Svetaine, Svetainės naudotojas ar Pirkėjas sutinka, jog 5.1. papunktyje nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi Prekių ir paslaugų pardavimo Svetainėje, Bendrijos veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
  5.3. Išreikšdamas savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis Prekių ir paslaugų pardavimo Svetainėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini Prekių užsakymui įvykdyti.

  6. Atsakomybė.

  6.1. Svetainės naudotojas ar Pirkėjas yra visiškai atsakingi už pateikiamų asmens ir kitų duomenų teisingumą. Jei Svetainės naudotojas ar Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Bendrija neprisiima atsakomybės už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  6.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Svetainės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, kuris prie Svetainės prisijungia naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Bendrija šį asmenį laiko tinkamai įgaliotu Pirkėjo atstovu.
  6.3. Bendrija neatsako už Svetainėje patalpintų nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapių turinį, šių tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir tiems fiziniams bei juridiniams asmenims neatstovauja.
  6.4. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina nukentėjusiai Šaliai tiesioginius nuostolius.

  7. Baigiamosios nuostatos.

  7.1. Šios Svetainės naudojimo ir Prekių pirkimo–pardavimo taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimais.
  7.2. Visi nesutarimai ir ginčiai dėl šių Taisyklių taikymo ir vykdymo sprendžiami geranoriškų tiesioginių derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Teismingumas nustatomas pagal Bendrijos registruotos buveinės adresą.
    

  Svetainės naudojimo ir prekių pirkimo-pardavimo taisyklės PDF

   

  valstybine vartotoju teisiu apsaugos tarnyba

 • Prenumeruok

  sekite mus: